Flygfoto över stadsutvecklingsområdet.

Centrala Bromma

Brommaplan är i översiktsplanen utpekad som en tyngdpunkt. Programmet redovisar övergripande utvecklingsförslag som kommer att studeras närmare i kommande detaljplanearbete.

Om projektet

Program godkänt - anger möjlig utveckling av centrala Bromma

Stadsbyggnadsnämnden godkände i augusti 2017 programmet för centrala Bromma. Programmets syfte är att beskriva hur Brommaplan kan utvecklas i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. Närheten till centrala Stockholm och till flera expansiva delar av Stockholmsregionen så som Kista, Solna och Sundbyberg gör centrala Bromma till en eftertraktad boendemiljö och ett bra läge för verksamheter. Detta skapar möjligheter att utveckla centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med Brommaplan som centrum för kommersiell och offentlig service samt nod för allmänna kommunikationer.

Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Olika bostadstyper och upplåtelseformer ska bidra till den sociala mångfalden och möjligheten att bo kvar i området. En blandning av bostäder och verksamheter bidrar till en trygg och levande stad.

Illustrationsplan som visar föreslagen bebyggelsestruktur.

Illustrationsplan som PDF

Tre utvecklingsområden:

Programförslaget har delats in i tre stadsutvecklingsområden som har olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

 • Ny stadsdel i norra Riksby

  Det varierande landskapet med utblickar över koloniområdena och Lillsjön samt närheten till Brommaplan gör att norra Riksby har goda möjligheter att utvecklas till en attraktiv boendemiljö. Den nya bebyggelsen ska präglas av variation och mångfald. Utgångspunkt ska vara områdets karaktär och kvaliteter.
   
 • Förtätning av befintliga stadsdelar

  I Åkeshov och Åkeslund ska utvecklingen ske med utgångspunkt ur de lokala kvaliteterna där en förbättrad tillgänglighet till de offentliga rummen, till exempel Tunnlandsparken, och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska beaktas. En spännande kontrast mellan den småskaliga, naturnära boendemiljön i Åkeshov och Åkeslund och den täta och intensiva stadsmiljön kring Brommaplans centrum kan skapas. I Riksby smalhusområde har ett antal platser identifierats där ny bostadsbebyggelse bedöms kunna prövas till exempel längs Spångavägen. Ny bebyggelse kan ge Spångavägen en tydligare inramning och karaktär av en stadsgata.
 • Fortsatt utveckling av Brommaplans centrum

  Brommaplan ska utvecklas till ett centrum för hela Bromma. Nya bostäder, arbetsplatser och lokaler för handel samt upprustning av de offentliga rummen ska skapa förutsättningar för ett levande och mångsidigt stadsliv. Förbättrade omstigningsmöjligheter mellan tunnelbana och buss gör det mer attraktivt att resa kollektivt.

Tidplan

Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret och trafikkontoret. Processen med att utveckla centrala Bromma sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Programskedet, som är arbetet i början av processen, har avslutats i samband med att det antogs i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2017. Programmet ligger till grund för framtida detaljplaner för området samt fungerar som stöd vid förfrågningar om markanvisningar.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten 

Dialog

En viktig del i programarbetet är att genom tidig dialog få kunskap om vad boende och verksamma tycker, känner och vet om området, som underlag till programförslaget. Läs mer om programmets dialogaktiviteter.

Läs mer om dialog och samråd för centrala Bromma.

Kontakter

Kristina Dunker

Områdesstrateg, Stadsbyggnadskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Uppdaterad