Flygfoto över stadsutvecklingsområdet.

Centrala Bromma

Centrala Bromma utvecklas till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med Brommaplan som centrum för service och nod för kommunikationer.

Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3 000–4 000 nya bostäder. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Olika bostadstyper och upplåtelseformer ska bidra till den sociala mångfalden och möjligheten att bo kvar i området. En blandning av bostäder och verksamheter bidrar till en trygg och levande stad.

I augusti 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden programmet för centrala Bromma. Programmets syfte är att beskriva hur Brommaplan kan utvecklas i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. Närheten till centrala Stockholm och till flera expansiva delar av Stockholmsregionen så som Kista, Solna och Sundbyberg gör centrala Bromma till en eftertraktad boendemiljö och ett bra läge för verksamheter. Detta skapar möjligheter att utveckla centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med Brommaplan som centrum för kommersiell och offentlig service och knutpunkt för allmänna kommunikationer.

Tre utvecklingsområden

Programförslaget har delats in i tre stadsutvecklingsområden som har olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Ny stadsdel i norra Riksby

Det varierande landskapet med utblickar över koloniområdena och Lillsjön samt närheten till Brommaplan gör att norra Riksby har goda möjligheter att utvecklas till en attraktiv boendemiljö. Den nya bebyggelsen ska präglas av variation och mångfald. Utgångspunkt ska vara områdets karaktär och kvaliteter.

Förtätning av befintliga stadsdelar

I Åkeshov och Åkeslund ska utvecklingen ske med utgångspunkt ur de lokala kvaliteterna där en förbättrad tillgänglighet till de offentliga rummen, till exempel Tunnlandsparken, och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska beaktas. En spännande kontrast mellan den småskaliga, naturnära boendemiljön i Åkeshov och Åkeslund och den täta och intensiva stadsmiljön kring Brommaplans centrum kan skapas. I Riksby smalhusområde har ett antal platser identifierats där ny bostadsbebyggelse bedöms kunna prövas till exempel längs Spångavägen. Ny bebyggelse kan ge Spångavägen en tydligare inramning och karaktär av en stadsgata.

Fortsatt utveckling av Brommaplans centrum

Brommaplan ska utvecklas till ett centrum för hela Bromma. Nya bostäder, arbetsplatser och lokaler för handel samt upprustning av de offentliga rummen ska skapa förutsättningar för ett levande och mångsidigt stadsliv. Förbättrade omstigningsmöjligheter mellan tunnelbana och buss gör det mer attraktivt att resa kollektivt.

Tidsplan

Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret och trafikkontoret. Processen med att utveckla centrala Bromma sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Programskedet, som är arbetet i början av processen, har avslutats i samband med att det antogs i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2017. Programmet ligger till grund för framtida detaljplaner för området samt fungerar som stöd vid förfrågningar om markanvisningar.

Vill du veta mer?

Dialog

En viktig del i programarbetet är att genom tidig dialog få kunskap om vad boende och verksamma tycker, känner och vet om området, som underlag till programförslaget.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kristina Dunker
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 531

Oskar Bjelke
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 425

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i stadsutvecklingsområdet centrala Bromma

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad