Flygvy över området, fotorafi.

Fokus Hagsätra Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med minst 3 000 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Tyck till om Rågsved centrum

I Rågsved centrum planeras nya lokaler för stadsdelsförvaltningen och nya seniorbostäder. Planförslaget är på granskning till och med den 3 september 2024. 

Under granskningen kan du titta på vad förslaget innebär, hur tidigare synpunkter påverkat planen och lämna dina synpunkter. Förslaget visas på medborgarkontoret i Rågsved på Kumlagatan 11 under de tider lokalen har öppet. Du kan även läsa mer i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

 

3 000 bostäder och social hållbarhet

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga minst 3 000 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. De offentliga miljöer där människor möts är extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved, och det planeras även två idrottshallar.

Medborgardialog är också en central del i projektet, det går att läsa mer om det arbetet på den separata sidan för dialog; Mitt Hagsätra Rågsved. 

Två naturreservat

Projektet har tittat på hur ny bebyggelse ska kunna möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018 och i juni 2021 blev även Hagsätraskogen naturreservat.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har staden tagit fram förslag på var den nya bebyggelsen skulle kunna ligga. Området har delats in i fem delområden som planeras vidare mer detaljerat.

Karta över området med de fem delområdena markerade med olika färger.

 

Grönt område – Älvsjöbadet

Älvsjöbadet kan utvecklas till en attraktiv målpunkt i en ny stadsdelspark som en del i det socialt prioriterade stråket Hagsätra Älvsjö. Det är även angeläget att utveckla och tillgängliggöra Rågsveds friområde med tydliga parkentréer och ett kultur- och aktivitetsstråk från Rågsveds centrum. På sikt kan det finnas ett större kulturutbud då stadsbiblioteket planerar att öppna här. Planeringen av området inleds som tidigast 2025.

Tidsplan

Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra centrum – Ormkärr var först ut 2018, och tanken är att hela Fokus Hagsätra Rågsved ska vara färdigt 2035.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Sedan 2020 finns ett digitalt nyhetsbrev för Fokus Hagsätra-Rågsved. Prenumerera för att få regelbunden information om vad som händer i ditt område.

Prenumerera på nyhetsbrev

Tyck till om dina kvarter!

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Denise Silveti Bustillos
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 434

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Projekt inom Fokus Hagsätra-Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad