dcsimg
Hagsätra Hubb. Planerade nya bostäder vid Hagsätra centrum. Bild: Svea fastigheter och Belatchew arkitekter.
Hagsätra Hubb. Planerade nya bostäder vid Hagsätra centrum. Bild: Svea fastigheter och Belatchew arkitekter.

Fokus Hagsätra Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 - 4 500 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Aktuellt

Digitalt nyhetsbrev

I början av 2020 startar vi ett digitalt nyhetsbrev med uppdateringar och information kring Fokus Hagsätra Rågsved.

Vill du ha nyhetsbrevet i din e-post?
Skicka ett mejl till jacob.hellgren@stockholm.se, skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden.

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och utveckling av mötesplatser offentliga miljöer

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3 000 - 4 500 nya bostäder av olika typer. Projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Därför är de offentliga miljöerna där människor möts extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har området delats in i fem delområden som nu ska planeras vidare mer detaljerat: Hagsätra Centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra Centrum - Ormkärr är först ut

Staden har tagit fram en skiss med förslag på var den nya bebyggelsen i Hagsätra och Rågsved skulle kunna ligga. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar med mera kommer att utredas vidare under detaljplanearbetet. Det kommer att ges flera tillfällen att tycka till om detaljplanerna.

När vi utvecklar Hagsätra och Rågsved ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018 och Hagsätraskogen planeras bli naturreservat.

Dina åsikter är viktiga

I Fokus Hagsätra Rågsved kommer staden att arbeta med så kallad tidig dialog. Det innebär att vi i tidigt skede kommer att informera om planer som finns, och på olika sätt ta del av boendes och de som arbetar i områdets idéer, kunskap och synpunkter.

 

De fem delområdena

Genomförd dialog

 

Hagsätraenkät, festival och stormöte

Under hösten 2019 genomfördes flera dialogaktiviteter. Staden medverkade i september på Hagsätrafestivalen för att prata om projektet och samla in åsikter genom en Hagsätra-enkät. Under hösten har det även funnits möjlighet att svara på enkäten här på webben. I oktober hölls ett större informationsmöte i Rågsveds folket hus, och i samband med det fick besökarna tycka till om Hagsätra och Rågsved. 

Klicka här för resultaten från enkäten
Klicka här för rapporten från stormötet

Dialogträffar och öppet hus 

Under hösten 2017 och vintern 2018 hade staden samtal i mindre grupper med boende i Hagsätra och Rågsved för att prata mer ingående om planerna för området. Vi träffade bland annat pensionärsföreningarna PRO och SPF, föräldrar och personal på öppna förskolan i Rågsved, ungdomar på fritidsgården i Hagsätra och mellanstadieelever på Hagsätraskolan.

Den 7 oktober 2017 bjöd staden in till öppet hus om planerna för Hagsätra och Rågsved. Ungefär 200 personer kom och tittade på skisserna för den nya bebyggelsen och diskuterade och ställde frågor till tjänstepersonerna på plats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på skisserna på en pappersenkät eller via e-post.

Klicka här för att läsa rapporten från träffarna

Webbenkät om bästa platsen

Under november 2016-januari 2017 genomförde staden en digital enkät, Bästa Platsen, om Hagsätra och Rågsved. Vi fick in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om idag, vilka platser som kan förbättras i framtiden och var de kan tänka sig ny bebyggelse.

Läs sammanställningen av enkätresultatet.

Titta på de favoritplatser och "förbättraplatser" som de boende har markerat i enkäten Bästa Platsen.

Fokus Hagsätra Rågsved i siffror

 • Antal bostäder:

  3 000

  planeras för hela området. Men det kan bli upp till 4 500.

 • Helhetsgrepp:

  5

  områden som utvecklas.

 • Byggstart:

  2019

  Först ut är 102 hyresrätter längs Hagsätravägen.

 • Tidig dialog:

  567

  svar i stadens webbenkät om området.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Omer

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad