Flygbild över Järvaområdet

Fokus Järva

Fokus Järva har startats för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva.

Om fokus Järva

Järva är ett område med stora kvaliteter och stort lokalt engagemang. Men utvecklingen av Järva har hamnat på efterkälken och skillnaderna mot övriga delar av Stockholm har låtits bli för stora. Det är en rättighet att alla stockholmare ska kunna vara trygga i sina bostadsområden, oavsett var i staden man bor.

Därför behövs det en kraftsamling för hela Järva. Fokus Järva inkluderar satsningar på stadsutveckling, skola, socialtjänst, kultur, trafik och idrott. Hela staden ska arbeta för att Järva lyfts och får bättre förutsättningar. 

Fokus på genomförandekraft

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren. Fokus Järva tar utgångspunkt i översiktsplanen och har stort fokus på genomförandekraft. Fokus Järva drivs lokalt av stadsdelsnämnden och har politisk styrning från kommunstyrelsen.

Samarbete i hela staden

Samtliga nämnder och bolag är en del av Fokus Järva, bland andra exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, bostadsbolagen och Skolfastigheter i Stockholm (SISAB).

Bilder

Akalla sett från norr.
Akalla sett från norr.
Akalla sett från väster.
Akalla sett från väster.
Akalla och Husby sett från norr.
Akalla och Husby sett från norr.
Akalla, Husby och Kista sett från väster.
Akalla, Husby och Kista sett från väster.
Akalla sett från sydost.
Akalla sett från sydost.
Rinkeby sett från väster.
Rinkeby sett från väster.
Rinkeby sett från väster.
Rinkeby sett från väster.
Husby sett norrifrån.
Husby sett norrifrån.
Husby sett från nordväst.
Husby sett från nordväst.
Kista sett från sydost.
Kista sett från sydost.
Kista sett från sydväst.
Kista sett från sydväst.
Kista och Ärvinge sett från sydost.
Kista och Ärvinge sett från sydost.
Tensta sett från söder.
Tensta sett från söder.
Tensta och Rinkeby sett från norr.
Tensta och Rinkeby sett från norr.
Tensta och Rinkeby sett från norr.
Tensta och Rinkeby sett från norr.
Tenstaterrassen.
Tenstaterrassen.

Fokus Järva i siffror

 • Antal invånare

  116 528

  beräknas bo här 2040

 • Fem olika torg i

  Järva

  är sommartorg 2023

 • Det finns

  42

  detaljplaner i området

 • Antal bostäder:

  15 000

  i pågående planering

Kontakt

Karin Ahlzén

Projektsamordnare Fokus Järva, stadsledningskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Dialoger i Järva

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad